Mở Khóa Gmail (FRP) LG V10 F600K By Z3X Box

Mã:
Mode: Emergency
Model: F600K
Read info...
Model name: LG-F600K
Software verion: F600K20n
Android verion: 6.0
IMEI: 35358307014XXXX
Elapsed: 7 secs. --> (v9.32)

Phone mode is DOWNLOAD
Start FRP remove...
Model name: LG-F600K
Software verion: F600K20n
Android verion: 6.0
IMEI: 35358307014XXXX
Init EXT4 ...
Save EXT4...
FRP Reset Done.
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Mở Khóa Gmail (FRP) LG V10 F600K By Z3X Box

Mã:
Mode: Emergency
Model: F600K
Read info...
Model name: LG-F600K
Software verion: F600K20n
Android verion: 6.0
IMEI: 35358307014XXXX
Elapsed: 7 secs. --> (v9.32)

Phone mode is DOWNLOAD
Start FRP remove...
Model name: LG-F600K
Software verion: F600K20n
Android verion: 6.0
IMEI: 35358307014XXXX
Init EXT4 ...
Save EXT4...
FRP Reset Done.
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]