Sony Xperia SP C5306 Unlock By Sigma Box

Mã:
--------- 2017-02-15 15:22:09 ---------
SigmaKey 2.22.00 ADB: Direct unlock
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
^ Android Composite ADB Interface
Version: Linux version 3.4.0-perf-g8b2dbcd (BuildUser@BuildHost) (gcc version 4.7 (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Tue Nov 19 09:50:28 2013
Phone model: Sony C5306
Android 4.3; Firmware: 12.1.A.0.266; Date: Tue Nov 19 09:50:28 2013
Version: 12.1.A.0.266
Baseband Firmware:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Sony Xperia SP C5306 Unlock By Sigma Box

Mã:
--------- 2017-02-15 15:22:09 ---------
SigmaKey 2.22.00 ADB: Direct unlock
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
^ Android Composite ADB Interface
Version: Linux version 3.4.0-perf-g8b2dbcd (BuildUser@BuildHost) (gcc version 4.7 (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Tue Nov 19 09:50:28 2013
Phone model: Sony C5306
Android 4.3; Firmware: 12.1.A.0.266; Date: Tue Nov 19 09:50:28 2013
Version: 12.1.A.0.266
Baseband Firmware:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]