Unlock - Mở Mạng Sony SO-03D : LT26W BY Sigma Box

Mã:
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
^ Android Composite ADB Interface
Version: Linux version 3.4.0+1.0.21100-313065-g1ccebb5-00165-g78362b4 (BuildUser@BuildHost) (gcc version 4.6.x-google 20120106 (prerelease) (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Wed Apr 24 10:01:32 2013
Phone model: Sony Ericsson LT26w
Android 4.1.2; Firmware: 6.2.B.0.200; Date: Wed Apr 24 10:01:32 2013
Version: 6.2.B.0.200
Baseband Firmware:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Unlock - Mở Mạng Sony SO-03D : LT26W BY Sigma Box

Mã:
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
^ Android Composite ADB Interface
Version: Linux version 3.4.0+1.0.21100-313065-g1ccebb5-00165-g78362b4 (BuildUser@BuildHost) (gcc version 4.6.x-google 20120106 (prerelease) (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Wed Apr 24 10:01:32 2013
Phone model: Sony Ericsson LT26w
Android 4.1.2; Firmware: 6.2.B.0.200; Date: Wed Apr 24 10:01:32 2013
Version: 6.2.B.0.200
Baseband Firmware:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]