OPPO A31 Cài Tiếng Việt - Google play ok
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Scanning for Qualcomm HS-USB QDLoader 9008 device...
Download Port: Qualcomm HS-USB QDLoader 9008 (COM657)
Initializing... Done.
Stream mode detected.
Sending prog_emmc_firehose_8936.mbn, size: 94.14...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
OPPO A31 Cài Tiếng Việt - Google play ok
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Scanning for Qualcomm HS-USB QDLoader 9008 device...
Download Port: Qualcomm HS-USB QDLoader 9008 (COM657)
Initializing... Done.
Stream mode detected.
Sending prog_emmc_firehose_8936.mbn, size: 94.14...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]