tình hình là e nhận cây hm1 này khách mà em search google toàn hm1w không ! anh nào có rom này cho em xin với [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
tình hình là e nhận cây hm1 này khách mà em search google toàn hm1w không ! anh nào có rom này cho em xin với [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]