Gở bỏ tài khoảng google account trên LG H345 T-mobile
Máy reset - nạp firm ware dính google account
Có thiết bị thì xử lý trong 3 nốt nhạc ha các bác
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]