Nhận Acer A1-830 trong tình trạng treo logo.
Vào android boot bằng : Vol Down + Power
File :
Acer_AV052_A1-830_1.014.00_WW_GEN1_FLASHPKG