Xóa Vivo Account Vivo X7 - X7 L By BST
Đưa Vivo vào fastboot (bootloader) việc còn lại BST tự làm
Mã:
Bootloader Unlocking ...
Wait device ready ... timeout

Bootloader Unlocking ...
Wait device ready ...
Unlock ... ok
Bootloader Locking ... ok
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Xóa Vivo Account Vivo X7 - X7 L By BST
Đưa Vivo vào fastboot (bootloader) việc còn lại BST tự làm
Mã:
Bootloader Unlocking ...
Wait device ready ... timeout

Bootloader Unlocking ...
Wait device ready ...
Unlock ... ok
Bootloader Locking ... ok
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]