Huawei GR5 Mini Dual NMO-L31 Xóa FRP By MRT
Khách ở xa,đưa về fastboot,Làm qua Team done kèo.

Tags:NMO-L31 FRP,NMO-L31 Unlock,NMO-L31 Huawei ID,
Mã:
@thanhnamPDAviet 16-4-2016

search android fastboot devices...
Get android fastboot devices...
Mobile Name HUAWEI NMO-L31
Mobile Set BL Lock stateFB LockState LOCKED
Trying First Way for Get the Unlock code
Dynamic unlock code26295f9eb689b713 Connecting To Service...
Bootloader Temporary Unlock Done
tipBootloader...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Huawei GR5 Mini Dual NMO-L31 Xóa FRP By MRT
Khách ở xa,đưa về fastboot,Làm qua Team done kèo.

Tags:NMO-L31 FRP,NMO-L31 Unlock,NMO-L31 Huawei ID,
Mã:
@thanhnamPDAviet 16-4-2016

search android fastboot devices...
Get android fastboot devices...
Mobile Name HUAWEI NMO-L31
Mobile Set BL Lock stateFB LockState LOCKED
Trying First Way for Get the Unlock code
Dynamic unlock code26295f9eb689b713 Connecting To Service...
Bootloader Temporary Unlock Done
tipBootloader...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]