Vivo X7 X7L PD1602 Cài Tiếng Việt Google apps Thành Công
1.Vivo X7 X7L PD1602 Unlock Bootloader
2.Vivo X7 X7L PD1602 Flash Recovery Teamwin (x7)
3.Build Rom qua Teamwin (Root cứ fc)
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Vivo X7 X7L PD1602 Cài Tiếng Việt Google apps Thành Công
1.Vivo X7 X7L PD1602 Unlock Bootloader
2.Vivo X7 X7L PD1602 Flash Recovery Teamwin (x7)
3.Build Rom qua Teamwin (Root cứ fc)
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]