fix j500h và j700 đời 2016 .mã xác nhận google không nhận cáp otg. Anh em đi qua lấy về phòng thân
gải nến file chạy qua odin xong và dùng cáp otg thôi.
pass : J500HJ700H_OTG_OK
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]