Thông Tin Về Bản Rom :
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
* Rom được Việt Hóa tầm 98% trên nền N920TUVS4DQA2 Mới Nhất hiện tại.
* Fix BootLogo khởi động như Quốc Tế.
* Add sẵn Root & TWRP Recovery. Tiện vọc vạch.
* Cài App từ CH Play & Apk ngoài OK.
* Kích hoạt tính năng ghi âm cuộc gọi.
* Disable Anti-Malware Feature in Smart Manager Program.
* Add Nút bật tắt 3G...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]