Thấy nó cũng có rất nhiều hữu ích cho em nên chia sẻ cùng a.e, cho những ai tay không bắt giặc như e.

Thank to Cracker GSM JmVnzla

Supported 1151 Model: LG Phones, Blackberry, Dell phones, Huawei phone, Acatel, ZTE, NEC...

1. Download:

2.Extract file : Run 1.Loader.exe (Run as adminstrator) -->Exit.

-->Hiện bảng yêu cầu Register.

3. Copy Hardware ID and paste trong file Keygen.exe--->Nhấn Generate.

4. Copy Serial...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]