seach thấy ko có thông tin e làm cho có data nhé...volume - + Power giữ nguyên 30s sẽ hiện hình.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]