như tiêu đề nhờ ae khắc phục dùm,thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]