Note 3 SC-01F (SM-N900D) Unbrick Qualcomm HS-USB QDLoader 9008 ok

-Nhận máy Samsung Galaxy Note 3 docomo SC-01F (SM-N900D) cắm PC báo Qualcomm HS-USB QDLoader 9008


-Unbrick, ko tháo máy, SC-01F (SM-N900D) Qualcomm HS-USB QDLoader 9008 ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]