tình hình là em có cây sky a770k em up tiếng việt nhưng root máy chưa thành công lên giờ bị treo logo ai biết cách phục hồi lại giúp e với .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]