Kèo AC Samsung down nên tính đến giải pháp là Super imei .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Selected model: SM-G900T
Selected port: COM231 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Selected port speed: 115200
Searching ADB device...
Please, allow USB debugging on phone... OK
Reading phone info...
Model: SM-G900T
Android version: 4.4.2...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]