Edit Tiếng Việt T839 ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock T839UVKD1 ver 2.2.1
Không mất Tiếng Việt Khi Hard Reset T839
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]