Kèo AC Samsung down nên tính đến giải pháp là Super imei .

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Selected model: SM-G900F
Selected port: COM233 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Selected port speed: 115200
Searching ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SM-G900F
Android version: 4.4.2
Product code: SM-G900FZBAO2U
Phone version: G900FXXU1ANG2
PDA version: G900FXXU1ANH6
CSC version: G900FO2U1ANH1
IMEI: 356100065973412
Phone S/N: R58F90Y3A7F...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]