Kèo AC Samsung bị tèo nên tính đến giải pháp là Super imei .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Selected model: SM-G900T
Selected port: COM231 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Selected port speed: 115200
Searching ADB device...
Please, allow USB debugging on phone... OK
Reading phone info...
Model: SM-G900T
Android version: 4.4.2
Product code: SM-G900TZWATMB
Phone version: G900TUVU1ANCH
PDA version: G900TUVU1ANCH
CSC version: G900TTMB1ANCH
IMEI: 353300062895930
Phone S/N:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]