Mình có con ip4 để lâu2 thì không may mới nhận sim.nhận được 1 tý thì lại mất.báo .k có dịch vụ. Để mãi nó hiện dòng chữ. cần khôi phục, iphone k
The goi hoac nhận cuộc goi.khôi phục từ itunes. Như thế là lỗi gì ạ. cứu e với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]