Chia sẽ bộ tự điển LG vẻ 5.0 cho AE nào cần
link:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
AE nhấn thanks + commet + max điểm pass by inbox

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]