Kèo này thì anh em chiến nhìu. Nay mình mới gặp, thấy mây anh info chỉ trên bản S mới bị, nay gặp em đầu tiên, nhưng em này bản K. S hay K done đều xúc lúa như nhau.. Lúa về cho kèo buổi tối!
...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]