[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Selected model: SM-G800F
Selected port: COM10 Z3X BOX Serial Port
Selected port speed: 115200
Waiting ADB device...
Please, allow USB debugging on phone... OK
Reading phone info...
Model: SM-G800F
Android version: 4.4.2
Product code: SM2G800FZDAAUT
Phone version: G800FXXU1ANG7
PDA version: G800FXXU1ANG7
CSC version: G800FAUT1ANG1
IMEI: 356099066933732
Phone S/N: R58FA03DZEP
Checking Super user right... true
Reading nv data... OK
Checking magic... OK
Detected new type...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]