NCK : 12345678 SPCK : 12345678 MCK : 12345678​

NCK là Unlock Code Network. Sau khi mã được quay trong việc sử dụng các bước chính xác, bạn sẽ có thể sử dụng điện thoại với bất kỳ mạng GSM tương thích.

SPCK là cung cấp dịch vụ Unlock Code. Bạn chỉ có mã này nếu điện thoại của bạn là từ các mạng Fido Canada. SP bước nhập mã được cung cấp ở cuối bài viết.

MCK là Mã Unfreeze. Bạn chỉ cần sử dụng mã Unfreeze nếu điện thoại của bạn hiển thị PHONE FREEZE khi nó...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]