HTC Desire 820u (HTC D820u) Rom cook 4.4.4 sense 6.0 Tiếng Việt[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]version-bootloader: 3.19.0.0000

version-main: 1.10.1405.4

product: a51_dtul

modelid: 0PFJ10000

cidnum: HTCCN701

Custom recovery HTC Desire 820UTeam Win Recovery Project 2.8[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Click to expand...Rom cook...
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]