Platform: LG Qualcomm

Selected port: COM166

Selected model: P509

Reading info...OK

Mode: Normal

Model ID: P509

Firmware compiled date: Sep 02 2010

Firmware compiled time: 14:00:00

Firmware released date: Oct 23 2010

Firmware released time: 16:21:32

SW Version: P509-M76XX-V10l-OCT-23-2010-XX

IMEI: 012408-00-102445-5

Bluetooth address: 5C:17[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]3:0F:EC:8F

--------------------------------------------------------------------------------

Checking data...OK

Platform: LG Qualcomm...
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]