.Build tar no root trên rom stock ver mới nhất 4.3​

I747MVLUEMK5_I747MOYAEMK5_I747MVLUEMK5_HOME.tar​

Hardreset không mất tv.​

Share AE có số bài > 50 pass inbox​

Link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
. [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]