[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Selected model: SM-N900A
Selected port: COM168 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Selected port speed: 115200
Searching ADB device...
Please, allow USB debugging on phone... OK
Reading phone info...
Model: SAMSUNG-SM-N900A
Android version: 4.4.2
Product code: SM2N900AZWEATT
Phone version: N900AUCUCNC2
PDA version: N900AUCUCNC2
CSC version: N900AATTCNC2
IMEI: 357572053370653
Phone S/N: R38F204E32Y
Checking Super user right... true
Backuping MMCBLK... OK
Checking phone...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]