-- 2015-01-13 20:18:27 ---
SigmaKey 2.07.02 Qcom: Direct unlock
ZTE Handset Diagnostic Interface (COM272), Provider: ZTE Corporation, Driver ver.: 5.2088.1.2, Date: 10/31/2012, USB\VID_19D2&PID_0010&REV_0000&MI_01
Version: TMO_US_P671A91V1.0.0B13-S, TMO_
Firmware: TMO_US_P671A91V1.0.0B13-S
Date: Oct 12 2012 01:21:41, Apr 24 2012 22:00:00, KPSZL
IMEI: 865792010812242
Bluetooth address: 6525042F8B6C
Phone model: ZTE F555
Detecting flash...HYNIX_H8BCS0SI0MBR, ID: 00AD00BA
Flash size: 256 Mb, page...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]