Samsung Galaxy Grand 2 (SM-G7102) Tiếng Việt 4.4.2

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]Downloading: XXV-G7102XXUBNG8-20140812102222.zip

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Click to expand...

[Recovery] CWM for the SM-G7102
CWM-Test-4.4-ms013g.tar (9.40 MB)MD5 Sum: 5e18dea3473fd3f20512c9aff7c66795[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]BETA-SuperSU-v2.27.zip (3.79 MB)

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]