HTC Desire 300, 301e treo máy up fw ok

log info

INFOversion: 0.5
INFOversion-bootloader: 1.17.0002
INFOversion-baseband: 14.11.36Q4.021
INFOversion-cpld: None
INFOversion-microp: None
INFOversion-main: 1.06.707.2
INFOversion-misc: PVT SHIP S-ON...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]