Unlock mở mạng LG G2 T-Mobile D801 bằng code ok
LG IMEI:01370300077xxxx NCK=4462998494649251 NSCK=0711426752031558 SPCK=9368290824492130 CPCK=6773377637032534 SIMCK=8216958293152472


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]