Up thêm thông tin
Chon model S8600 unlock ok
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Selected port: COM11 Qualcomm HS-USB Diagnostics 9002
Selected port speed: 115200
Searching Samsung modem... detected COM6
Reading phone info...
Software version: T199UVNBA
IMEI: 35842005058269 /9
Product code: xxxxxxxxxxxxxx
Bypass MSL... OK
Unlocking... OK
Unlock done
Codes set to 00000000
Done with Samsung Tool v.18.5

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]