cần ae giúp máy đang con ngon ,tình trang lỗi tai nghe nên không nói chuyện loa trong được,ngoài mới được ae ai làm qua cho em ý kiến nhá thank ae nhiêu


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]