SigmaKey v.2.07.02
929535269 Sigma dongle 2.07, Initializing...OK
Pack 1: Activated
--- 2015-01-15 09:34:13 ---
SigmaKey 2.07.02 Qcom: Direct unlock
ZTE Handset Diagnostic Interface (COM272), Provider: ZTE Corporation, Driver ver.: 5.2088.1.2, Date: 10/31/2012, USB\VID_19D2&PID_0010&REV_0000&MI_01
Version: TEL_AU_T126V1.0.3B03-S, T126 T0Apr 29 2014
Firmware: TEL_AU_T126V1.0.3B03-S
Date: Apr 29 2014 17:26:38, Apr 19 2011 08:00:00, KPRZL
IMEI: 863907020364651
Bluetooth address: 000000000000
Phone...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]