Dump 2gb Note 4 N910T

Có máy khách vô root sẳn Hard reset Dump tiếp cho AE luôn !

Link Fshare cho AE kéo [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]