Tiếng Việt Samsung Galaxy Tab T320UN / T320 ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock 4.4.2 Ổn Định Ít hao pin
Hard Reset Không Mất Tiếng Việt
...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]