Unlock mở mạng htc desire 310 d310u ok

Mã:
SigmaKey v.2.08.00
xxxxxxxxx Sigma dongle 2.08, Initializing...OK
Pack 1: Activated
--------- 2015-01-15 13:32:49 ---------
SigmaKey 2.08.00 ADB: Get unlock codes
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
^ ROMaster Composite ADB Interface
Version: Linux version 3.4.5 (rdadmin@vBuild1LX83) (gcc version 4.6.x-google 20120106 (prerelease) (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Fri Jul 18 00:39:16 CST 2014
Phone model: HTC HTC_V1...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]