Máy mở nguồn lên treo logo HTC. vào được fastboot .

C:\>adb\fastboot getvar all
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 1.44.0000
(bootloader) version-baseband: 4A.14.3250.13
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main: 1.29.707.17
(bootloader) version-misc: PVT SHIP S-ON
(bootloader) serialno: HT35TW900368
(bootloader) imei: 354435054377114
(bootloader) meid: 00000000000000
(bootloader) product: m7_u
(bootloader) platform:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]