Sony Xperia E C1505 Flash rom gốc 4.1.1 Tiếng Việt ok


XperiaE(singlesim)_C1505_11.3.A.2.13_Vietnam.ftf

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

hoặc

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Click to expand...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[INDENT]15/049/2014 13:49:51 - INFO -