Build trên stock N910W8VLU1ANIH
File tar flash qua odin,không cá nhân hoá.
Không bị lỗi FC khi setup

...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]