Tiếng Việt SamSung S5 AT&T G900A 4.4.2 ND3 By STEAM
Việt Hóa Trên nền Rom Stock 4.4.2

Không mất Tiếng Việt Khi Hard Reset

...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]