[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Selected model: SM-G900T
Selected port: COM219 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Selected port speed: 115200
Searching ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SM-G900T
Android version: 4.4.2
Product code: SM2G900TZKATMB
Phone version: G900TUVU1ANE6
PDA version: G900TUVU1ANE6
CSC version: Unknown
IMEI: 353682063314106
Phone S/N: R38FB0XA4XF
Checking Super user right... true
Backuping MMCBLK... OK
Checking phone at COM219
Detected ID:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]