Thông Tin Tiếng Việt / Cài CH Play Note 1 i9220 ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock 4.1.2 Ổn Định ít Hao Pin
Xóa Bỏ Tất Cả Các
Ứng Dụng China Không Cần Thiết
Hard Reset i9220 Không Mất Tiếng Việt

...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]