CONFIG KEY : 8000000000000000
PROVIDER KEY : 5050200000000000
NETWORK NAME : Optus Mobile Pty. Ltd. ;Australia [GSM]
LOCK COUNTERS : KEYPRESS 0/3, FBUS 0/10
SIMLOCK TABLE :
Block [1] 1:Close
SIMLOCK STATE : LOCKED


SIMLOCK_TYPE : PA_SL3 (15-digit NCK)
SIMLOCK_TEST : PASSED
SECURITY_TEST : PASSED
SECURITY_CODE : 12345
PHONE_MODE : LOCAL


Changing MODE : FLASH
Booting Phone via FBUS...


BOOTING BB5 Phone...


************************************************** ****
TIME STARTS HERE
ae xem giúp .e mói tập làm trong tay chỉ có atf ko bít unlock đc e này ko ae cho ít kinh ngiemj


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]