ae giúp mình xác định dùm r45k trên mail xác nào có và tên nó la r bao nhiêu,thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]