em có cây sony E1 D2005 máy vẫn lên treo lo go
em nhấn - và cắm cáp -----> lên đèn xanh lá cây + nhưng không báo gì driver một lúc sau khoảng 5phut mới nhận driver s1-service ????? , cài driver cho nó xong nó nhận SEMC FLASH

volume + cắm cáp -------> fast boot đèn blue vẫn có vẫn nhận driver

giữ 2 phím + - cắm cáp thì nó hien QHSUB-BULK sau đó tìm driver rồi nó nhận SEMC driver

hiên tại up bằng setool báo lỗi break
up bằng flash tool 0.9.18.04 chưa kịp...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]