[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Selected model: SM-G900A
Selected port: COM287 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Selected port speed: 115200
Searching ADB device...
Please, allow USB debugging on phone... OK
Reading phone info...
Model: SAMSUNG-SM-G900A
Android version: 4.4.2
Product code: SM-G900AZWAATT
Phone version: G900AUCU2ANG3
PDA version: G900AUCU2ANG3
CSC version: G900AATT2ANG3
IMEI: 353920062064953
Phone S/N: R38F60B3PZJ
Checking Super user right... true
Backuping MMCBLK... OK
Checking...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]